Olof Matsson

Namn

NamnOlof Matsson

Händelser och registrerade yrken

Född≈1633, Årby, Ramnäs (U)
BosattFärnebo (S)
Bosatt≈1654, Ingolsbenning, Norberg (U)
Bosatt≈1655, Färnebo (S)
Bosatt≈1673, Ormkärret, Gunnilbo (U)
Bosatt≈1684, Lilla Västanfors, Västanfors (U)
Död1711-01-25, Lilla Västanfors, Västanfors (U)

Familj

FarMats Jonsson ([1588-1613] - [1633-1640])
MakaBrita Hansdotter ([1625-1634] - [1711-1718])
Vigsel≈1654
DotterCherstin Olofsdotter ([1659-1674] - [1703-1749])
DotterClara Olsdotter ([1659-1679] - [1670-1740])
SonOlof Olsson ([1659-1679] - [1670-1740])
SonPer Olsson ([1659-1679] - [1670-1740])

Anteckningar

Dödsnotisen lyder ungefär: ... Olof Mattsson i Lilla Westanfors är föd i Ramnäs sochen och Årby ... Vackert kunnig i sin christendom. Efter gud ... kära föräldrar honom ifrån kalla i dess ungoms år, har gud ändå försårg för honom dragit, i det hans farbroder, kyrkiovärden och nämbdeman, uthi Fernbo, Olof Jonsson i Fors honom till sig tagit och til ... gudsfrucktan dygd och ... väl upfostrat uti 15 åhrs tid. Därifrån begaf han sig til tienst i Nyhyttan och Fernbo fierdings hvareft han troligt och rederligt tient i 3 åhr. Efter hvilken tids förlopp, han för medelst guds försyn släckt och anförvanters godtfinnande inträdt i det h. ektenskapsståndet med sin uthi sårg och siukdom ... ålderstigen maka Brita Hansdotter ifrån Ingolsbenning med hvilken en förtrogen ektenskapskärlek i många åhr ... och förmedelst guds välsignelse aflat tilsammans 9 st. barn, 6 dottrar och 3 sönner, af hvilka allenast 3 dottrar öfverlfva så länge gud behagar. Som ... uthi denna ... äro vandringsmän och för intet ... något vist hemvist eller boställe, så har och denne vår sahl. christendomsbroder ... eller något vist haft, utan måst flyttia då på det ena stället då på det andra, fört i Ingolsbenning hos sit svärfolk i et åhr, i ... och Fernbo i 18 åhr, uthi Gunnibo sochn och Ormkärret i 11 åhr och sidst här i Lilla Westanfors uthi 27 åhr nu slipper vidare at boflyttia, allenast på denna dagh intagit sit rätta hemvist och hvilorum , som är jorden hvad det det gemena lefverne vidkommer, så är guds församling nogsamt ..., det har varit en stilla och saktmodig man, sin gud för allting älskat, guds huus fliteligt besökt och aldrig där hälsan och krafterna tillåtit försummat sina salighets medel med andacht brukat, ... och nu ... för sin död härlig confession och syndabekännelse giordt, varandes väl förnöjd ... ålderstigne och gudfruktiga ... at få stillias ... och vara med christo. med sin ächta maka har han lefvat i ... uthi en san gudsfruchtan, utan och i ... rätt ... uthi sin kallelse varit trogen flitig och arbetssam, hvarföre och ... honom uthi ... med bröd och börgning ... väsignadt, som åldern tiltog, ökades och krämporna ... mera förmodde, synen försvagades och alla krafter förminskades, hade han sin förtröstning til sin gud at han som ... uthi ungdomen hjälpit, ej eller i ålderdomen öfvergifva ville. Under sin siukdom varit tålig, innerligt bedit ... sin gud om en nådig förlossning, gud och hördt ... böön, och förmedelst en föregången christlig beredelse och saligt afsked honom i en salig ... til sig kallat d 25 Jan eller Pålsmässodagh. uthi solgångh om aftonen, då han sit lefvernes lopp gudeligt och christeligt med 78 åhr gudeligt och christeligt fuländat hafva.

Släktskap

Treee6c5a426ad872386765857c6fe5OlofMatsson≈1633 - 1711family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7e6c5a426ad872386765857c6fe5->family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7e6c919968f07953494fdc8648e9MatsJonsson[1588-1613] - [1633-1640]e6c919968f07953494fdc8648e9->e6c5a426ad872386765857c6fe5e6c91a1332c40dcc14b89759b89Jon[1553-1590] - [1590-1630]e6c91a1332c40dcc14b89759b89->e6c919968f07953494fdc8648e9e6c5b71eb177ed861b1752a9d4OlofOlsson[1659-1679] - [1670-1740]e6c5b773ccc1345a6a99d88a311PerOlsson[1659-1679] - [1670-1740]dffeedea6542f54d26429517e49CherstinOlofsdotter[1659-1674] - [1703-1749]e6c5b680b1d43ff1ebb3ff2e66cClaraOlsdotter[1659-1679] - [1670-1740]e6c5a45f58318282c9ef613da7BritaHansdotter[1625-1634] - [1711-1718]e6c5a45f58318282c9ef613da7->family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7->e6c5b71eb177ed861b1752a9d4family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7->e6c5b773ccc1345a6a99d88a311family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7->dffeedea6542f54d26429517e49family_e6c5a426ad872386765857c6fe5_e6c5a45f58318282c9ef613da7->e6c5b680b1d43ff1ebb3ff2e66c